kontakt
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora22 26 70 531 Email:biuro@info-przetargi.pl
Infolinia:Stawka wg. taryfy operatora 22 26 70 531

Źródła informacji

W codziennej pracy kierujemy się dobrem klienta, korzystając z wielu źródeł informacji aby pozyskać jak największą ilość ofert znajdujących się na rynku.

Podstawowymi źródłami pozyskiwania przez nas informacji są:

 • internet,
 • prasa,
 • indywidualni dostawcy ofert.

Internet (strony www.)

Strony www. są głównymi dostawcami ogłoszeń w naszym serwisie. Monitorujemy około 60 000 stron www., w tym miedzy innymi biuletynów informacji publicznej (BIP):

 • organów i instytucji rządowych i samorządowych,
 • ich jednostek organizacyjnych (w tym między innymi: szkół każdego szczebla, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, jednostek pomocy społecznej i instytucji rynku pracy),
 • stowarzyszeń,

jak również

 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • firm sektora finansowego (banki, instytucja finansowe i ubezpieczeniowe),
 • wielkich korporacji międzynarodowych,
 • przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa,
 • przedsiębiorstw z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

oraz

 • przedsiębiorstw i firm osób fizycznych,
 • itd. …...................

Strony internetowe monitorowane są codziennie. W większości oferty dodawane są do naszych baz w ciągu 24 godzin od ich publikacji przez organizatora.

Około 30 % ofert pochodzących z Internetu to Zapytania ofertowe czyli oferty do 30 000 EUR co do których zamawiający nie ma konieczności stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

W ramach internetu korzystamy z Centralnego Portalu Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP).

Informacje ukazujące się w BZP są praktycznie w tym samym czasie publikowane w naszym Serwisie.

„Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EUR, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. „

Informacja: http://www.uzp.gov.pl/

Pozyskujemy również informacje z Systemu Informacji Europejskich Zamówień Publicznych (TED)

„Wszystkie zamówienia publiczne przekraczające określone progi wartości muszą być ogłaszane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Serii S, Dzienniku Urzędowym S lub Dz. U. S) i publikowane w całej Unii Europejskiej. Progi wartości zamówienia, powyżej których zaproszenie do składnia ofert musi być ogłoszone w całej Unii Europejskiej, ustanowione są w dyrektywach UE. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące rodzaju zamówienia, wartości zamówienia (progu) i odpowiednich dyrektyw UE.

Rodzaj zamówienia Próg
Zamówienia publiczne na roboty budowlane 5 000 000 EUR
Zamówienia publiczne na usługi 200 000 EUR
Zamówienia publiczne na dostawy 200 000 EUR
Dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki i transportu 400 000 EUR
Zamówienia objęte Porozumieniem w sprawie zamówień publicznych (GPA) 130 000 EUR

Instytucjami zamawiającymi są centralne organy rządowe, władze lokalne lub regionalne, podmioty prawa publicznego lub zrzeszenia składające się z jednego lub więcej z tych organów lub podmiotów prawa publicznego.”

Informacja: http://simap.europa.eu

Prasa

Prenumerujemy prasę w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. Podstawowymi monitorowanymi publikacjami są:

 • prasa ogólnopolska (w tym dzienniki, tygodniki)
 • prasa regionalna,
 • czasopisma branżowe.

Dzięki prasie elektronicznej informacje w naszej bazie aktualizujemy w dniu wydania prasy.

Indywidualni dostawcy ofert

Część naszych ofert jest unikatowych, gdyż pojawiają się one tylko w naszym Serwisie. Dzięki publikacji ogłoszeń przez naszych Klientów jak również inne osoby prywatne szukające wykonawców bądź dostawców swoich zleceń można tu znaleźć oferty niepowtarzalne na rynku.